அறிந்தவை,படித்தவை, ரசித்தவை உங்களுடன்....

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtubeமுதலில் நீங்கள் ஒரு போல்டர் உருவாக்கி அந்த போல்டருக்கு பெயரிடுங்கள் 
அடுத்து நோட்பாட்க்கு (Notepad) சென்று கிழே கொடுத்த codeகளை நோட்பாட்க்குள் பெஸ்ட் செய்த பிறகு password here என்ற இடத்தில் உங்கள் கடவுச்சொல்லை இட்டுவிட்டு அந்த நோட்பாட் (Notepad) டாகுமெண்டை locker.bat என்று சேவ் செய்யவும் 
அடுத்து அந்த நீங்கள் சேவ் செய்த நோட்பாட் (Notepad) பையிலை டபுள் கிளிக் செய்த பிறகு உங்கள் கடவுசொல்லை கொடுத்து என்டெர் செய்ய (private) என்ற போல்டெர் உருவாகும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் மறைத்து வைக்க வேண்டிய பையிலை போட்டுவிட்டு திருப்ப நீங்கள் சேவ் செய்து வைத்திருக்கும் நோட்பாட் (Notepad) பையிலை டபுள் கிளிக் செய்ய cmd பயிலில் தோன்றும் அதில் நீங்கள் போல்டரை லோக் செய்ய வேண்டும் என்றால் y என்று கிளிக் செய்துவிட்டு எண்டேர் (entre button) அழுத்தி விட்டால் உங்கள் பயில் லோக் ஆகிவிடும்.Notpad Code


Quote: cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== password here goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End


Post Comment


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
உங்கள் வருகைக்கு என் நன்றிகள்

  NeoCounter

  என்னை பற்றி ...

  My Photo
  என்னை பற்றி ?? Well, Actully Say... அம்முட்டு தாங்க இங்கிலீஸ்ல தெரியும் நான் ரொம்ப கெட்டவனுங்க.(நம்புங்க) நான் புதியதை தேடும் ஒரு தேடு இயந்திரம். படித்தது,பார்த்தது,கேட்டது அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கே எனது குறிகோள். என்னை பற்றி தெரிஞ்சு கொண்டது காணுங்க வாங்கோ உலகத்தை சுற்றி பார்ப்போம்.