அறிந்தவை,படித்தவை, ரசித்தவை உங்களுடன்....

 • RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
 • Youtubeதமிழ்ல தகவல்கள் போடுறத விட இங்கிலீஷ் ல போடுறன் ஏன் என்ட தமிழ்ல மொழி பெயருக்கும் போது சில இலக்கான பிழைகள் வரும் எண்டு இங்கிலீஷ் ல போடுறன் ..
தயவு  செய்து மன்னிக்கவும் ..

Amazon.com

amazon

This logo doesn’t seem to hide much at first sight, but it gives you a little insight in the philosophy behind the brand. First of all, the yellow swoosh looks like a smile: Amazon.com want to have the best customer satisfaction. The swoosh also connects the letters a and z, meaning that this store has everything from a to z.

Fedex

fedex

This is probably one of the best known logos with a hidden meaning. If you look closely, you’ll see an arrow that’s formed by the letters E and x. This arrow symbolizes speed and precision, two major selling points of this company.

Continental

continental

Continental is a manufacturer of tyres. You could actually see this in their logo, because the first two letters create a 3-dimensional tyre.

Toblerone

toblerone

Toblerone is a chocolate-company from Bern, Switzerland. Bern is sometimes called ‘The City Of Bears’. They have incorporated this idea in the Toblerone logo, because if you look closely, you’ll see the silhouette of a bear.

Baskin Robins

baskin-robbins

The old logo of Baskin Robbins had the number 31 with an arc above it. The new logo took this idea to the next level. The pink parts of the BR still form the number 31, a reference to the 31 flavours.

Sony Vaio

vaio

Sony Vaio is a well known brand of laptops. But did you know that the name Vaio logo also had a hidden meaning? Well, the first two letters represent the basic analogue signal. The last two letters look like a 1 and 0, representing the digital signal.

Carrefour

carrefour

Carrefour is one of the biggest European retailers, and it’s also French for “crossroads”. The logo symbolizes this word via two opposite arrows. They also added the first letter of the name, because if you look closely you’ll see the letter C in the negative space between the two arrows.

Unilever

unilever

Unilever is one of the biggest producers of food, beverages, cleaning agents and personal care products. They produce a huge amount of different products and they wanted to reflect this in their logo. Each part of the logo has a meaning. For example: the heart represents love, care and health -  feeling good, a bird is a symbol of freedom. Relief from daily chores – getting more out of life.

Formula 1

formula1

At first, this logo might not make much sense. But if you look closely, you’ll see the number 1 in the negative space between the F and the red stripes. I also love how this logo communicates a feeling of speed.

Sun Microsystems

sunmicrosystems

The Sun logo is one of the most famous ambigrams in the world. You can read the brand name in every direction; both horizontally and vertically. This logo was designed by professor Vaughan Pratt of the Stanford University.

NBC

nbc

The NBC (National Broadcasting Company) is one of the biggest American television networks. I think most of you have already seen the peacock in this logo. The peacock has 6 different tail feathers, referring to the six divisions at the time that this logo was created. The peacock’s head is  flipped to the right to suggest it was looking forward, not back.


Post Comment


0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
உங்கள் வருகைக்கு என் நன்றிகள்

  NeoCounter

  என்னை பற்றி ...

  My Photo
  என்னை பற்றி ?? Well, Actully Say... அம்முட்டு தாங்க இங்கிலீஸ்ல தெரியும் நான் ரொம்ப கெட்டவனுங்க.(நம்புங்க) நான் புதியதை தேடும் ஒரு தேடு இயந்திரம். படித்தது,பார்த்தது,கேட்டது அதை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்கே எனது குறிகோள். என்னை பற்றி தெரிஞ்சு கொண்டது காணுங்க வாங்கோ உலகத்தை சுற்றி பார்ப்போம்.